top of page
Vit On

Vit On

Vitamin và chất điện giải rất cần thiết cho các loài thủy sản. Vitamin là các hợp chất hữu cơ cần thiết với nồng độ tương đối nhỏ để hỗ trợ các chức năng trao đổi chất hoặc cấu trúc cụ thể. Viton là công thức dinh dưỡng hoàn chỉnh giúp tôm kiểm soát stress, tăng khả năng miễn dịch cho tôm, thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện quá trình trao đổi chất.